گروه نرم افزاری الماس مهر
گروه نرم افزاری الماس مهر

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.