نرم افزار حسابداری و مالی الماس(نسخه پایه)

مسیر طی شده : واحد نرم افزار » نرم افزار های ویندوز » حسابداری و مالی (ACC,MIS)

مبلغ قابل پرداخت : 1,800,000 ریال


تاریخ ثبت :

يک شنبه 25 فروردين 1398

تعداد بازدید :

2052اطلاعات تکمیلی :

* امکان معرفی حسابها در 3سطح کل, معین, تفصیل بعلاوهی 2سطح حساب شناور(مرکزدرآمد و هزینه / )صدور اتوماتیک اسناد حسابداری خرید و فروش, دریافت و پرداخت با امکان تعریف الگویسند /امکان معرفی اشخاص و گروهبندی ایشان(خریدار, فروشنده, کارمند, ویزیتور و سایر)/ امکان تعیین سقف اعتبار فروش برای هر شخص / امکان تخصیص 9نوع قیمت برای اشخاص(عادی و همکار) / امکان معرفی حسابهای بانکی و دسته چک /امکان معرفی انبار و معرفی کالاها و گروهبندی در 9یا 3سطح شامل گروه اصلی, فرعی و مشخصات کالا / امکان معرفی انواع واحد شمارش کالا
*امکان ثبت انواع فاکتورها شامل خرید, فروش برگشت از خرید یا فروش, صدور پیش فاکتور / ثبت کاردکس کالا همزمان با ثبت فاکتور / امکان صدور فاکتور مخصوص خرید سنگ خام و فروش بصورت متراژی / امکان طراحی فرم چاپ فاکتور توسط کاربر / ثبت اطلاعات تکمیلیفاکتورمانند شماره وتاریخ مرجع / امکان تعیین ویزیتور, مامور پخش و مامور وصول در فاکتورهاو اختصاصدرصد به هر یکبصورت کلی, روی هر گروه کالا و حتی تکتک کالاها/ امکان ثبت عملیات مالی فاکتور شامل نقد, چک, کارت بانک داخل فاکتور / امکان چاپ فاکتور رسمی روی فاکتورها / امکان چاپ مانده حساب در فاکتور / مشاهده سود ناخالص فاکتور فروش, خلاصه گردش کالا و صورتحساب شخص در فاکتور / فروش از طریق دستگاه بارکد خوان / امکان خرید و فروش کالای سریالی / امکان تعیین و لحاظ مالیات و عوارض در فاکتورها/ امکان درج تخفیف کلی در فاکتور/امکان کپی فرمفاکتورها
*امکان ثبت عملیات جامع مالی شامل دریافت و پرداخت نقدی, دریافت و پرداخت چک, حواله نقد از بانک و رسید نقد در بانک
*امکان ثبت عملیات چکها شامل پاس یا برگشت چک پرداختی, نقد کردن چک صندوق, خواباندن چک به حساب بانکها, واگذاری چک به اشخاص, وصول چک در جریان وصول بانکها, برگشت چک دریافتی /امکان کنترل سابقه چک جهت پیگیری چکها
*امکان صدور اسناد حسابداری(سند دستی دوبلو مرکب) / امکان کپی فرم اسناد
*گزارشات حسابداری شامل دفتر روزنامه, دفتر کل, معین و تفصیلی /گزارش مراکز / گزارش اسناد دریافتنی و پرداختنی / نمایش درختی حسابها / تراز آزمایشی چهارستونی / گزارش و چاپ اسناد حسابداری / گزارش سود هر فاکتور / گزارش صورتحساب اشخاص / گزارش سود و زیان ویژه / گزارش ترازنامه / امکان مرور کلیهی اسناد سیستم با ذکر مرجع و شرح آن تحت عنوان "جدول اسناد"/ امکانمشاهده و اصلاح فاکتورها, فرمهای مالی و اسناد حسابداری داخل تراز آزمایشی / امکان تیک کردن ردیفها در گزارش تراز آزمایشی چهارستونی /گزارش دفتر درآمد و هزینه
*گزارشات انبار شامل لیست کالاها, موجودی تعدادی و ریالی کالا, کاردکس انبار(تعدادی و ریالی), گردش کالا و گزارش فاکتورها
*سایر امکانات سیستم شامل گزارشخلاصه وضعیت سیستم هنگام ورود شامل وضعیت نقد و چک(چکهای تاریخ گذشته, سر رسید شده. . . و), وضعیت فروش, نمودار فروش ماهانه و روزانه, نمودار مشتریان و کالاهای برتر, گزارش نموداری اسناد دریافتنی و پرداختنی, وضعیت اقساط(اقساط سر رسید شده) و تسویه فاکتورها(سر رسید تسویه فاکتورها) /امکان مرتب سازی کلیهی فرمها و اسناد بر حسب تاریخ / امکان ارسالکلیهی گزارشات بهاِکسل / فرم کرایه حمل جهت ثبت کرایهراننده / امکان چند بارکدی(امکان تخصیص چند بارکدبه یک کالا) / عملیات ابتدای دوره و انتهای دورهبصورت اتوماتیک و مرحلهای /دفترچه تلفن /ارسال پیام کوتاه(ارسال مانده حساب شخص از طریق SMS) / امکان تغییر کد حساب و کد کالا و انتقال گردش آنها /ایجاد نسخه پشتیبان/ماشین حساب/پیکربندی سیستم(شامل تنظیمات ظاهری و فونتهای پنجرههای برنامه و فاکتورها, تعیین سربرگ و زیرنویس جهت اسناد و فاکتورها و سایر تنظیمات برنامه)/ امکان چاپ بر روی انواع چاپگر از جمله چاپگر حرارتی(8سانتی)
*امکان ثبت اطلاعات مالیاتی اشخاصو شرکتها / محاسبات مالیات برارزشافزوده /امکانتهیه فایل دورهای مالیات بر ارزشافزوده(TTMS)
*امکان نصب یک نسخه روی چند سیستم و حتی نصب همزمان چند نسخه روی یک سیستم با اطلاعات متفاوت